Nationaal Politielab AI – Utrecht

Medewerkers

Wetenschappelijk directeur

Prof. Dr. Floris Bex

Promovendi

Michiel Bron, MSc
Veel belangrijke feiten in politieaangiftes of incidentmeldingen worden vastgelegd in ongestructureerde vrije tekst. Deze gegevens zijn moeilijk te analyseren voor een computer. Deze documenten moeten worden voorzien van tags en andere metadata om de analyse te vergemakkelijken. Dit is echter een tijdrovend proces als dit handmatig moet worden gedaan. Mijn onderzoeksproject beoogt een systeem te creëren dat deze documenten automatisch van de juiste tags voorziet. Bovendien willen we door het gebruik van nieuwe machine learning technieken het aantal handmatig getagde documenten dat nodig is voor de training van het model minimaliseren.
Isabelle Fest
Mijn onderzoek gaat over de rol van publieke waarden bij inbedding van AI-toepassingen in de politieorganisatie. Dit omvat niet alleen het ontwerpproces, maar ook de implementatie van de technologie en het gebruik daarvan. Ik doe onderzoek naar de manier waarop in deze processen betekenis wordt gegeven aan verschillende publieke en ethische waarden, en hoe deze waarden een rol (kunnen) spelen om verantwoorde innovatie te realiseren.
Elize Herrewijnen, MSc
Wanneer machine learning modellen worden toegepast in de (politie)praktijk, bijvoorbeeld in de opsporing, wordt uitleg en onderbouwing van (de output) van die modellen belangrijk. Mijn onderzoek richt zich op het uitleggen van tekstclassificatiemodellen. De focus ligt daarbij op uitleggen die volgens het beslisproces van het machine learning model (faithful) zijn, en die goed te begrijpen zijn voor gebruikers. Deze uitleg wordt gegeven in de vorm van annotator rationales: (deel)zinnen of woorden vanuit de input tekst die de beslissing van het model verklaren.
Mijke van den Hurk, MSc
Ik doe onderzoek op het gebied van Social Simulation waarbij door middel van een multi-agent based model complexe (sociale) systemen worden gesimuleerd. Agents representeren mensen met behoeften, identiteit en relaties. Dergelijke simulaties kunnen enerzijds inzichten geven in de werking van sociale en dynamische processen, en anderzijds gebruikt worden voor het testen van verschillende scenario's binnen het systeem. Met mijn onderzoek bouw ik een virtuele wereld die de politie ondersteunt bij het analyseren van fenomenen en effectiviteit van interventies op criminele netwerken.
Laurens Müter, MSc
Om informatie uit social media te extraheren, doe ik onderzoek naar tekstuele structuren en divergentiepathronen van mircoblogs gerelateerd aan incidenten.
Esther Nieuwenhuizen, MSc
Ik ben promovenda aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Ik heb een bestuurskundige achtergrond, met een master in Publiek Management. In mijn promotieonderzoek ga ik kijken naar de effecten van transparantie over (het gebruik van) algoritmische toepassingen op het vertrouwen van burgers in de politie.
Daphne Odekerken, MSc
Mijn onderzoek gaat over dialoogsystemen; daarbij onderzoek ik hoe technieken uit de argumentatie gecombineerd kunnen worden met bestaande technieken voor dialoogsystemen, die nu vaak gebaseerd zijn op machine learning. Het doel daarbij is om systemen te ontwikkelen die op transparante (uitlegbare) wijze in interactie gaan met de gebruiker en relevante vragen stellen op het juiste moment. Binnen de politie ben ik verbonden aan het project Intelligente Aangiften, waarin we zo’n systeem implementeren voor de intake van aangiftes van online handelsfraude.
Joeri Peters, MSc
Mijn onderzoek is gerelateerd aan het idee van intelligent monitoren. Om vroegtijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving is het redeneren met scenario's en data van belang. Hiervoor pas ik scenarioanalyse, argumentatie en strategiebepaling toe. Ik richt mij op de ontwikkeling van formalismes en methoden die het mogelijk maken te redeneren met scenario's zoals er geredeneerd wordt als er een moord is gepleegd: met bewijs, alternatieve verhalen, alibi's etc.
Marcel Robeer, MSc
Nieuwe technieken binnen de machine learning (ML) bieden de Politie veel kansen voor het gebruik van datagedreven analyse en beslissingen. Door de complexiteit van deze methodes gaat hun populariteit gepaard met een groeiende vraag naar transparantie. Het is niet alleen van belang om te weten welke beslissingen gemaakt worden, maar ook of de beslissing gebaseerd is op goed onderbouwde feiten. In mijn onderzoek ontwikkel ik methodes voor het (interactief) uitleggen van beslissingen gemaakt door artificiële intelligentie (AI), op een manier die begrijpelijk, zinvol en waarheidsgetrouw is.
Carlos Soares, MSc
Mijn onderzoek concentreert zich op de relatie tussen algoritmes en arbeid. Technologische systemen kunnen de uitvoering van werkzaamheden beïnvloeden. Neemt een AI-systeem het werk van medewerkers over of verrijkt het systeem juist de handelingsmogelijkheden van de medewerker? Het doel van mijn onderzoek is om inzicht te bieden in het gebruik van AI-systemen door de medewerker.
Martijn van Vliet
Uit onder andere het Nationale Politie Lab AI komen mooie nieuwe innovatie initiatieven voort. Als promovendus ga ik onderzoek doen naar het ontwikkelen van een methode die deze initiatieven kan begeleiden om ze door te ontwikkelen tot een operationele beschikbare dienst die meerwaarde levert voor de Politie als organisatie. Hierbij zal voornamelijk een initiatief dat gebruik maakt van spraak-naar-tekst en andere kunstmatige intelligentietechnieken een hoofdrol gaan spelen, met als doel om de administratielast binnen de organisatie te verlagen.

Senior onderzoekers

Dr. AnneMarie Borg
In verschillende onderdelen van het politie project werken we met formele argumentatie. Hiervoor werken wij met gestructureerde argumentatie in een dynamische setting, iets waar relatief weinig over gepubliceerd is. In mijn onderzoek ontwikkel ik argumentatie frameworks die geïmplementeerd kunnen worden in het politie project.
Dr. Merijn Bruijnes
Met een achtergrond in psychologie en computer science, werk ik binnen het ALGOPOL project aan een organisatorisch reflectie-instrument dat de politie helpt om algoritmes te ontwerpen en het gebruik te analyseren. Hierbij ligt de focus op de transparantie en waarde-sensitiviteit van het algoritme en de impact hiervan op de verschillende stakeholders (bijvoorbeeld de medewerker en organisatie enerzijds en de burger en maatschappij anderzijds).
Dr. Jelte Mense
Bij het politielab doe ik onderzoek naar methodes om politiedata zo effectief mogelijk in te zetten, vooral op het gebied van data science. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd in hoe de politie open data zoals nieuws in kan zetten om zo een goed beeld te krijgen van ontwikkelingen in het buitenland die van invloed kunnen zijn op Nederland. Naast het gebruik van data doe ik ook onderzoek op het gebied van simulatie, in het bijzonder naar de effectiviteit van interventies in criminele netwerken.
Dr. Bas Testerink
Teamlead TWO (Driebergen, Odijk, Utrecht)
Team wetenschappelijke ontwikkelingen (TWO) is een wetenschappelijk R&D team bij de politie dat de brug vormt van academische theorie naar de politiepraktijk. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in onderzoek naar A) datavergaring, zoals active learning, B) analyse, monitoring en beheersbaarheid van systemen, zoals game theory en normatieve systemen, C) optimalisatie, zoals reinforcement learning, D) efficiënte data-inzet, zoals transfer learning.

Daarnaast ben ik zelf ook actief op het vlak van A.I. & ethiek. Dit doe ik vooral vanuit de technische hoek, omdat ikzelf geen ethicus ben.

Affiliated onderzoekers

Drs. Dennis Craandijk
Formele argumentatie wordt gekenmerkt door enkele complexe problemen waarvan de huidige oplossingen louter symbolische algoritmes gebruiken. Door recente ontwikkelingen op het gebied van neurale netwerken die opereren op graven, is het echter mogelijk om op zulke problemen op te lossen met lerende algoritmes. Mijn onderzoek is gericht op het overbruggen van de kloof tussen symbolische en op leren gebaseerde AI door deze op leren gebaseerde methoden toe te passen op logica problemen in argumentatie
Lisa Fijn
Mijn onderzoek richt zich op de gedragsmatige behoeften van speur- en detectie honden bij de politie. Hierbij ligt mijn focus op de rustperiodes van deze werkende dieren. Als gedragsbioloog analyseer ik een combinatie van gedragsobservaties en fysiologische parameters. Aan de hand van deze biometrische data zoek ik naar de optimale balans tussen activiteit en rust t.a.v. zowel de zoekprestatie als het welzijn van de honden. Daarnaast kijk ik naar de huisvesting en het management en richt ik mij op de fysieke en mentale uitdaging en op de sociale behoefte.
Dr. Maša Galič
Als privacy- en strafrechtexpert heb ik de ambitie om de regulering van digitale opsporingsbevoegdheden van de politie, die functioneren op het snijvlak van strafprocesrecht en gegevensbeschermingsrecht, te bevorderen. Ik ben ook specifiek geïnteresseerd in hoe AI op een rechtmatige en legitieme manier kan worden ingezet in het strafrechtelijk domein.
Pascalle Roulaux
Mijn onderzoek richt zich op het optimaliseren van de prestaties van de speur- en detectiehonden van de Nederlandse politie. Naast mijn opleiding als dierwetenschapper, is mijn recreatieve praktijkervaring met speur- en detectiehonden waardevol voor dit onderzoek. Een van de eerste vraagstukken is het op een objectieve manier inzichtelijk maken van de eigenschappen van goed presterende honden.

Oud-leden

Dr. Marijn Schraagen
Ik ben een computationeel taalkundige met onderzoek in verschillende onderwerpen binnen information retrieval en classificatie. Ik heb de bachelor- en masteropleiding Kunstmatige Intelligentie afgerond aan de Universiteit Utrecht en ik ben gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op een onderwerp binnen Data Mining. De toepassingsgebieden van mijn onderzoek zijn onder andere computationele historische sociolinguistiek en NLP in het juridische domein.
Dr. Remi Wieten
Ik ben in september 2021 gepromoveerd aan het Departement Informatica van de Universiteit Utrecht met een achtergrond in Wiskunde (BSc) en Forensic Science (MSc). In mijn project hield ik mij bezig met: (1) het ontwikkelen van methodes en technieken voor de (semi-)automatische constructie van Bayesiaanse netwerken (BNs) uit argumenten; en (2) het ontwikkelen van argumentatie-gebaseerde technieken om te kunnen redeneren óver BNs, welke experts kunnen ondersteunen in het valideren, verfijnen en het kiezen tussen geconstrueerde BNs.