Nationaal Politielab AI – Utrecht

Contact

E-mail

E-mails voor het Politielab AI Utrecht kunnen gestuurd worden aan nationaal-politielab@uu.nl.

Bezoekers

Het Politielab AI Utrecht bevind zich op het Utrecht Science Park, Buys Ballotgebouw (5e verdieping), Princetonplein 5, Utrecht.

Postadres
Politielab AI Utrecht
Departement Informatica
Postbus 80089
3508 TB Utrecht